แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

วัตถุประสงค์

บ้านจริงใจได้จัดองค์กรเป็นรูปแบบมูลนิธิเมื่อปี พศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อของการขายบริการทางเพศ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

    และจิตวิญญาณ ให้มีความมั่นใจในคุณค่าของตนเองและพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคม

    อย่างมีความสุข

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

     ให้เกิดการนำศักยภาพของตนมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ

4. เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ

7. ให้การสงเคราะห์เด็ก อุปการะรับเลี้ยงเด็ก โดยให้ที่อยู่อาศัย อาหาร

     เครื่องนุ่งห่มและการศึกษา

8. จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์

 

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (มน.๓)  (มน.๔)