ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

เด็กๆ บ้านจริงใจ ร่วม กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุขและสิ่งเสพติด”  

กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ หวังลดปัญหาด้านอบายมุขในเด็กและเยาวชนในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ  บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา 

 

โดยเมืองพัทยาได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านอบายมุขในเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน 

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำ มีความสำนึกดี

รู้จักป้องกันหลบหลีกจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

รู้เท่าทันถึงอันตรายของสิ่งเสพติด และมีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 

 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 296 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 119 คน

เป็นเยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 122 คน และเป็นบุคลากรที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน จำนวน  55 คน 

โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

ศูนย์ธารชีวิต, มูลนิธิบ้านจริงใจ, บ้านเด็กพระมหาไถ่, หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์, 

บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่,  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่, โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่, โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่

และศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ