แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

รณรงค์รักษาความสะอาด

เด็กๆ บ้านจริงใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติคาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

นำโดย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

เพื่อกระตุ้น และสร้างกระแสให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

สถานประกอบการ ชุมชน พื้นที่สาธารณะ

ตลอดจนการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

พื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีความสะอาด สวยงาม และน่าอยู่อาศัย รวมทั้งปลอดภัยจากโรคติดต่อ